logo

Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

,

Avbestillingsbeskyttelse

{{wt_travel_provider}}

Når gjelder avbestillingsbeskyttelsen?

Avbestillingsbeskyttelse er gjeldende i følgende tilfeller: Akutt sykdom, ulykke osv. som rammer deg selv eller en nær slektning, og i visse tilfeller en medreisende, eller ved alvorlig skade på din faste bolig.

Hovedregelen er at det skal være urimelig å gjennomføre reisen. Eksempler på slike tilfeller er når en lege direkte fraråder reise på grunn av sykdom som gjør det vanskelig å gjennomføre reisen, eller for eksempel brann i hjemmet rett før avreise osv. Reisen må være fullt betalt.

Akkurat som med forsikringer er avbestillingsbeskyttelse forbundet med både forpliktelser og rettigheter:

Egenandel og maksimal erstatning Avbestillingsbeskyttelse har en egenandel på 15% av den totale prisen for pakkereisen, men minst 300 kroner per person. Maksimal erstatning er 15 000 kroner per person.

Forpliktelser

Avbestillingsbeskyttelse må tegnes ved bestillingstidspunktet. Reisen skal avbestilles umiddelbart etter at hindringen har oppstått, men senest 24 timer før reisen skulle ha startet og i løpet av våre vanlige åpningstider. Merk at reisen ikke er offisielt avbestilt før du har mottatt en bekreftelse på avbestillingen fra TripX.

Avbestillingsbeskyttelse gjelder ikke hvis pakkereisen ikke er fullt betalt.

Avbestillingsbeskyttelse gjelder ikke hvis man venter med å avbestille reisen i håp om for eksempel å bli frisk igjen enten selv eller en slektning. Skademelding og dokumentasjon på hindring må være sendt til oss senest 5 dager etter avbestillingen.

Attest eller meldingen om et hinder må oppfylle følgende kriterier:

– Legen må fraråde en reise.

– Personlig besøk av legen kreves.

– Diagnosen (hvilken sykdom / hva har skjedd) må være angitt.

– Dato for første undersøkelse/behandling må oppgis.

– Dato for den konsultasjonen som ligger til grunn for legens fraråding om å reise.

– Legens kontoradresse og telefonnummer samt legens navn, underskrift samt stempel.

Rettigheter

Om ovennevnte plikter er oppfylte vil den reisende få tilbakebetalt innbetalt sum minus egenandelen og premiesummen for avbestillingsforsikringen.  Tilbakebetalingen vil finne sted i løpet av 1-2 uker etter at en godkjent  atteste er kommet oss i hende.

Avbestillingsgrunn foreligger også for medreisende person og nære slektninger. (Se mer under punkt 1 på definisjoner nedenfor).

Avbestillingsgrunn gjelder ikke for venner som medfølger på reisen. Det skal være urimelig å gjennomføre reisen.

Priser                      Høyeste erstatning/person

kr 195,-                                     5.000,-

kr 255,-                                    10.000,-

kr 295                                       15.000,-

Vilkår for avbestillingsbeskyttelse

1. Definisjoner

Med medreisende menes en person i en gruppe bestående av høyst fire personer som sammen  med den reisende booket et reisearrangement (på samme faktura), Med nære pårørende  anses den reisendes ektefelle, barn, barnebarn, søsken, foreldre, far, mor og svigerforeldre og person som den reisende bor sammen med under et ekteskapslignende forhold.

Med reisearrangement anses de produkter som er solgt av TripX og/eller reiseproduktarrangementer som er publisert til salgs hos TripX og har et dagspris. Med reisekostnader anses de til TripX betalte likvider for reisearrangementer, dog ikke avbestillingsforsikring eller andre forsikringer. Bookede tilleggstjenester, så som golfpakker, teaterbilletter, heiskort m.m innbefattes heller ikke.

2. Gyldighetsperiode for avbestillingbeskyttelse

Avbestillingsbeskyttelsen gjelder fra det er betalt for samme til reisearrangementet ville ha startet. Avbestillingsbeskyttelsen opphører så snart reisearrangementet starter.

3. Hvem er dekket av avbestillingsbeskyttelsen

Avbestillingsbeskyttelsen gjelder kun for den reisende som har tegnet en avbestillingsbeskyttelse og betalt for den.

4. Avbestillingsbeskyttelsens omfang

Avbestillingsbeskyttelse kan tegnes av personer  ved kjøp av reisearrangementer fra Norden, som bookes gjennom Tripx eller der TripX er teknisk arrangør. Høyeste erstatning er 15.000 kr per person.

Avbestillingsbeskyttelsen gjelder om den forsikrede tvinges til å  avbestille reisearrangementet innen det er blitt påbegynt – av følgende årsaker:

–  Den reisende eller medreisende eller nær pårørende av den reisende, rammes av akutt sykdom, ulykke eller dødsfall.

–  En uforutsett hendelse med vesentlig skade i den reisendes permanente bolig i Norden.

5. Erstatning

Avbestillingsbeskyttelsen erstatter reiseutgifter for fullt betalt reiseopplegg som er dekket av reglene for avbestillingsbeskyttelse, men ikke reiseutgifter som refunderes i henhold til vanlige avbestillingsregler.

6. Egenandel

Avbestillingsbeskyttelsens egenandel er 15 prosent av de erstatningsbare avbestillingskostnadene, dog minimum 300 kr per person.

7. Avbestilling av reisearrangement

Reisen må avbestilles umiddelbart etter at hindringen har oppstått, dog senest 6 timer før turen ville ha startet og i vår vanlige åpningstid. Avbestillingsbeskyttelsen gjelder ikke om man venter med å avbestille reisen i håp om at man for eksempel skal friskne til. Enten det gjelder bestilleren selv  eller en pårørende.  Skaderapporten og attest om hinderet må være hos oss senest fem dager etter avbestillingstilfellet. Legeerklæring på være skrevet senest den dagen reisearrangementet skulle ha vært påbegynt. En attest fra NAV gjelder ikke. I forbindelse md avbestillingen vil bestiller få tilsendt en skademeldingsblankett fra TripX.

8. Avbestillingsbeskyttelsens gyldighet

Avbestillingsbeskyttelsen dekker ikke

  Kostnader der erstatning kan mottas fra en annen  gjeldende avbestillingsforsikring eller fra en annen forsikring.

  Utgifter som har oppstått fordi bestiller har drøyd med å avbestille reisearrangementet.

  Sykdom, ulykker eller skader som var kjent ved tegning av avbestillingsbeskyttelsen (diagnostisert)

  Avbestillingsgrunn som skyldes graviditet, barnefødsler, alkohol, andre rusmidler, sovemedisin, narkotiske preparater.

9. Skademelding

Når en grunn til avbestilling har oppstått, skal den reisende umiddelbart avbestille reisearrangementer og snarest fylle ut en skademeldingsblankett som skaffes til veie av TripX i forbindelse med avbestillingen. Sammen med skademeldingen skal følgende dokumenter vedlegges:

  Samtlige reisedokumenter (originalene)

  Legeerklæring (originalen) der legen: fraråder reise, gir en diagnose, angir dato for første undersøkelse/behandling samt dato for den undersøkelsen som ligger til grunn for legens råd om ikke å reise, legens kontoradresse og telefonnummer samt legens underskrift og stempel. Legeerklæringen skal være gjort av en legitimert og kompetent lege senest den dagen som reisearrangementet skulle ha vært påbegynt. Du fyller ut skademeldingen her.

  Kvitteringer for reisearrangementet

  Politirapport og andre dokumenter som kan ha betydning for skaden på boligen. Om den reisende unnlater å fremsette sine krav innen fem dager etter avbestillingsbeslutningen, mister bestiller retten til erstatning.

10. Utbetaling

Rett til erstatning inntrer når den reisende på en fullgod måte har gjort hva som påhviler forsikringstageren, og en erstatningsbeslutning er blitt vedtatt. Utbetalingen til den reisende skal deretter skje innen 14 dager.

11. Gjeldende lov

Svensk lov gjelder for avbestillingsbeskyttelsen

12. Anke over avgjørelsen

Om du har ytterligere spørsmål, kan du sende en e-post til oss på kundeservice  ([email protected]). Du fyller ut skademeldingen her.